Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA, ROZSAH OBCHODNÝCH PODMIENOK

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na používateľov, ktorí čítajú, prezerajú si, navštevujú a používajú www.izzi.sk (ďalej len „webová stránka“) (spoločne „používatelia“). Používanie „) , ako aj so spoločnosťou Coffice-club s ručením obmedzeným (sídlo: 1149 Budapest, Dongó útca 2 / A, 2.2, IČO: 01-09-331394, registračný súd: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, DIČ: IČ: 01-09-331394 2-42., e-mail: [email protected], (ďalej len „Coffice-club kft.“) v súlade s pravidlami zmlúv uzatvorených neprítomnými zmluvnými stranami (ďalej len: „ Zmluva”) a obsahuje pravidlá platné pre zákazníkov, kupujúcich, predajcov, obchodných partnerov (ďalej len “Klienti”) v rámci zmluvného vzťahu podľa všetkých ostatných zmlúv. Ustanovenia týkajúce sa Webovej stránky sa primerane vzťahujú na všetky podstránky webovej stránky.

Webovú stránku prevádzkuje Coffice-club kft. Coffice-club kft. Spoločnosť legálne registrovaná v Maďarsku, ktorá sa zaoberá elektronickým obchodom.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti (ďalej len: „Dátum účinnosti“). Dátumom účinnosti je dátum zverejnenia týchto VOP na Webovej stránke, teda 28.08.2020. Ustanovenia VOP sa vzťahujú na všetkých Používateľov a Zákazníkov odo dňa účinnosti. Používaním Užívateľa a uzavretím príslušnej Zmluvy Užívateľ berie na vedomie, že sa oboznámil s kedykoľvek platnými ustanoveniami VOP, prečítal si VOP, porozumel, vzal na vedomie a výslovne akceptoval ustanovenia VOP. Klient uzatvorením príslušnej Zmluvy berie na vedomie, že kedykoľvek platné VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy (zmluv), ich neoddeliteľnou prílohou. Časová pôsobnosť kedykoľvek platných VOP sa rozširuje na dátum, trvanie a následné obdobie Užívania bez časového obmedzenia, ako aj na dobu trvania zmluvného vzťahu vzniknutého uzavretím Zmluvy a na obdobie nasledujúce po ukončením Zmluvy.

Coffice-club kft. si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť VOP, s čím Užívateľ alebo Zákazník výslovne súhlasí. Coffice-club kft. zabezpečuje, že aktuálne VOP sú nepretržite dostupné na Webovej stránke. VOP vždy obsahujú dátum nadobudnutia účinnosti. Všetky Použitie a zmluvné vzťahy sa riadia ustanoveniami VOP platných ku dňu uzavretia Užívania a Zmluvy.


 USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA


     Používaním Zmluvy a Zákazníci berú na vedomie, že Webová stránka je vo vlastníctve Coffice-club kft. prevádzkuje a udržiava Coffice-club kft. webové stránky s obsahom špecifikovaným podľa. Coffice-club kft. nezodpovedá za to, že Webová stránka je kedykoľvek prístupná a celý obsah je dostupný všetkým Používateľom. Coffice-club kft. najmä nenesiete zodpovednosť za žiadne chyby vyplývajúce z preťaženia, nefunkčnosti alebo nefunkčnosti telefónnej siete, online počítačových systémov, serverov alebo poskytovateľov serverov, počítačového vybavenia, softvéru, e-mailu alebo internetu.

Používaním Zmluvy a uzavretím príslušnej Zmluvy užívatelia berú na vedomie, že spoločnosť m-HU Internet Kft. má právo sprístupniť Webovú stránku a jej obsah spoločnosti Coffice-club kft. Coffice-club kft. spôsobom, ktorý zodpovedá vašej podnikateľskej filozofii, službám, produktom a imidžu. Coffice-club kft. je oprávnená vytvárať obraz, obrázok a farbu Webovej stránky.

Používaním Zmluvy a Zákazníkmi berú Užívatelia na vedomie, že články, texty, popisy obrázkov, obrázky, fotografie, iné obsahové a formulárové prvky (ďalej len: „Obsahové a formulárové prvky“) nachádzajúce sa na Webovej stránke sú majetkom Coffice-club. Ltd. predmety chránené autorskými právami alebo predmety, ktorých použitie a používanie Coffice-club kft. oprávnený.

Používateľ a zákazník berú na vedomie a súhlasia s tým, že Obsah a formálne prvky môže používať iba Coffice-club kft. s predchádzajúcim písomným súhlasom, s presným uvedením mena držiteľa autorských práv a adresy webovej stránky, je oprávnený ju používať a spracovávať, čím berie na vedomie a akceptuje najmä to, že obrázky, nápisy, obrazové a formálne prvky umiestnené na Webovej stránke sa nesmie kopírovať, prenášať alebo ukladať elektronicky, ako aj kopírovať všetky alebo časť týchto VOP alebo informácií o ochrane údajov na Webovej stránke (ďalej len: „AT“) a/alebo VOP, narúšať fungovanie Webovej stránky. , upravovať obsah Webovej stránky (ďalej spoločne a samostatne: „Porušenie“). Používateľ a zákazník výslovne berú na vedomie a akceptujú, že používanie bez zdrojov tiež predstavuje nezákonné použitie, ako aj porušenie. Používateľ a Zákazník berú na vedomie a súhlasia s tým, že v prípade porušenia sú povinní zaplatiť pokutu (ďalej len „Sankácia“). Používateľ a zákazník sa zaväzujú zaplatiť pokutu spoločnosti Coffice-club kft. Coffice-club kft. Číslo svojho bankového účtu 10401196-50526886-71891006 viedol v K&H bank zrt. Používateľ a Zákazník sa zaväzujú ukončiť Porušenie do 1, tj do jedného dňa od jeho oznámenia, vrátane Obsahu a formulárových prvkov prijatých z Webovej stránky, najmä textu alebo obrázkov z príslušného online alebo iného rozhrania. zničí a zdrží sa ďalšieho Porušovania vo vyššie uvedenej lehote. Výška pokuty je 100 000 HUF, teda stotisíc forintov / obrázok, 100 000 forintov, teda stotisíc forintov / odstránenie iných formálnych prvkov (napr. logo, vodoznak) atď., 100 000 HUF, teda stotisíc forintov / obsah Nelegálne použitie položky (napr. časť textu, odsek), 100 000 HUF, tj 100 000 HUF / všetky ostatné nelegálne použitia vyššie neuvedené. Používateľ a zákazník berú na vedomie a súhlasia s tým, že sankcie stanovené v tomto odseku sú primerané závažnosti porušenia. Používateľ a Zákazník ďalej berú na vedomie, že nezaplatenie Pokuty v lehote uvedenej v tejto časti môže mať za následok občianskoprávne a prípadne aj trestnoprávne sankcie, a to najmä, že Coffice-club kft. v prípade neúspešného uplynutia lehoty na úhradu dá bezodkladne porušovateľovi príkaz na úhradu. Neuplatnenie vymáhacieho práva neznamená, že Coffice-club kft. vzdal výkonu alebo výkonu tohto práva (výhrada).

Používateľ a zákazník berú na vedomie a súhlasia s tým, že Coffice-club kft. je jediným vlastníkom https: //www.facebook.com/izziled („Facebooková stránka“). Používateľ a Zákazník berú na vedomie, že „Profilové obrázky“ a

Obrázky nahrané do albumov „Cover Images“, ako aj všetko ostatné na facebookovej stránke od Coffice-club ltd. Všetky obrázky nahrané spoločnosťou Coffice-club kft. sú výhradným vlastníctvom. Používateľ a Zákazník berú na vedomie a súhlasia s tým, že facebooková stránka a facebookové obrázky sa riadia pravidlami uvedenými v tejto kapitole 2, mutatis mutandis.

Používateľ a Zákazník berú na vedomie a súhlasia s tým, že akákoľvek textová alebo obrazová správa zverejnená Používateľom alebo Zákazníkom na Webovej a Facebookovej stránke Coffice-club kft. majú právo skontrolovať a odstrániť urážlivú správu (ďalej len „urážlivá správa“). Medzi urážlivé správy patria, ale nie sú obmedzené na, nasledovné: Coffice-club kft. správy na propagáciu vašich konkurentov; Coffice-club kft. správy zamerané na pošpinenie vlastnej povesti; správy o vylúčení iných na základe etnickej príslušnosti, národnosti, náboženstva, pohlavia, sexuálnej orientácie alebo inej sociálnej príslušnosti; obscénne, urážlivé, ponižujúce správy; sexuálne explicitné správy; správy, ktoré inak porušujú práva na súkromie spoločnosti m-HU Internet Kft. alebo iných.

Užívateľ a Zákazník sú oprávnení používať Coffice-club kft. (ďalej len „hodnotenie“). Recenzie nie je možné uverejňovať na Facebooku. Hodnotenia môžu byť pozitívne alebo negatívne a podliehajú týmto VOP

Súvisia s vlastnosťami určitých Produktov alebo ich používaním. Coffice-club kft. nie je oprávnená moderovať hodnotenia, pokiaľ sa nekvalifikujú ako urážlivá správa podľa bodu 2.6 týchto VOP. Nekvalifikuje sa ako Rating a Coffice-club kft. Coffice-club kft. na vymazanie reklamácií súvisiacich so službou, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia kapitoly 7 týchto VOP.

Používateľ a Zákazník berú na vedomie, že Webové stránky môžu používať len na vlastné riziko. M-HU Internet Kft nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú Používateľovi a Zákazníkovi pri používaní Webovej stránky. Coffice-club kft. nezodpovedá za žiadne škody, ktoré si navzájom spôsobia Užívatelia a Zákazníci pri používaní Webovej stránky. Coffice-club kft. nezodpovedá za správanie Používateľov a Zákazníkov. Používateľ a Zákazník berú na vedomie, že ak počas Užívania alebo uzatvárania Zmluvy dôjde k nezákonnému. Coffice-club kft. je oprávnená spolupracovať s príslušnými orgánmi za účelom zistenia prípadných porušení.

Používateľ a zákazník berú na vedomie, že Coffice-club kft. body pripojenia na Webovej stránke smerujúce na iné prevádzkované zajtra mimo Webovej stránky (ďalej len: „Externé zajtra“), tzv. môžete umiestniť odkazy. Coffice-club kft. nezodpovedá za obsah zverejnený na Externej webovej stránke, za konanie tretích osôb prevádzkujúcich Externú webovú stránku a za prípadné škody spôsobené Používateľovi a Zákazníkovi Externým zajtrajškom.

Coffice-club kft. pri prevádzke webovej stránky koná v súlade s platnými maďarskými právnymi predpismi. Ak používanie webovej stránky porušuje zákony používateľa alebo vlastného štátu klienta, Coffice-club kft. nezodpovedá.

 VŠEOBECNÉ PODMIENKY PLATNÉ PRE ZMLUVY

     Články 3-8 týchto VOP. Ustanovenia obsiahnuté v kapitolách Coffice-club kft. ako Predávajúci a Zákazník ako Kupujúci (ďalej len „Kupujúci“, Coffice-club Ltd. a Kupujúci spoločne ďalej len „Zmluvné strany“). Na základe zmlúv Coffice-club kft. prevádza na Kupujúceho odplatne vlastnícke právo k jednej alebo viacerým hnuteľným veciam (ďalej len „Produkt(y)“). Coffice-club kft. prehlasuje, že ako zákonný distribútor Produktov je oprávnený predávať Produkty Kupujúcemu v rámci kúpnopredajného vzťahu. Coffice-club kft. ďalej vyhlasuje, že Produkty nie sú majetkom tretích osôb, Produkty sú hmotné, nezaťažené a neprevzaté hnuteľné veci. Vlastnosti Produktov na Webovej stránke majú len informatívny charakter, konkrétne vlastnosti Produktov sú obsiahnuté vo Produkte alebo vo Produkte alebo na obale Produktu alebo v návode na použitie dodávanom s Produktom. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia týchto VOP sa použijú aj na akékoľvek zmeny a doplnenia zmlúv (ďalej len „dodatok k zmluve“). Kupujúci berie na vedomie, že Coffice-club spol. je oprávnená uzavrieť zmluvu aj na Produkty, ktoré v momente uzatvorenia Zmluvy ešte nie sú zmluvou Coffice-club kft. nehnuteľnosť.

Jazykom zmluvy je maďarčina. Zmluvné strany sa dohodli, že budú medzi sebou komunikovať predovšetkým písomnou formou. Zmluvné strany budú brať do úvahy komunikáciu prostredníctvom pošty a e-mailu iba v písomnej forme. Coffice-club kft. oznamuje kupujúcemu, že za e-mailovú komunikáciu považuje iba e-maily odoslané na e-mailovú adresu [email protected]. Zmluvné strany sa dohodli, že svoje právne vyhlásenia môžu urobiť iba písomne ​​a inými elektronickými prostriedkami poskytovanými na Webovej stránke, poskytnutými ústne alebo telefonicky.

vyhlásenia nepredstavujú právne vyhlásenie. Ustanoveniami tohto bodu nie je dotknuté právo Kupujúceho použiť Coffice-club kft. informácie získate od svojho telefonického zákazníckeho servisu („Zákaznícky servis“). Informácie poskytnuté ústne zákazníckym servisom sa však nekvalifikujú ako Coffice-club kft. právne vyhlásenie urobené

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že Zmluvu môže uzatvoriť kupujúci, ktorý je v prípade fyzickej osoby kupujúceho starší ako 14 rokov. Na uzavretie zmluvy Kupujúcim, ktorý dovŕšil 14 rokov, avšak nedovŕšil 18 rokov veku (ďalej len: „Neplnoletý s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony“), zákon V z roku 2013 Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“). “) 2:12. § má prednosť. Kupujúci berie na vedomie, že ak má byť Zmluva považovaná za neplnoletú zmluvu na pokrytie bežných potrieb každodenného života, alebo ak je Zmluva uzatvorená na úkor príjmu maloletej osoby so zníženou pohyblivosťou, Zmluvu uzatvorí maloletá s zákonný zástupca. Kupujúci, ktorý nedovŕšil vek 14 rokov, sa považuje za nespôsobilého, a preto môže zmluvu uzavrieť len platne zastúpený svojim zákonným zástupcom. Kupujúci berie na vedomie, že ak Coffice-club ltd. upozorní, že neoprávnená osoba má v úmysle uzavrieť zmluvu alebo zmluvu uzavrela, je oprávnená požadovať od Kupujúceho preukázanie existencie podmienok uvedených v tomto bode, a ak Kupujúci žiadosti nevyhovie, Coffice- club kft. môžete kedykoľvek odmietnuť. Kupujúci prijatím týchto VOP výslovne a neodvolateľne vyhlasuje, že je oprávnený uzavrieť Zmluvu na základe ustanovení obsiahnutých v tomto bode. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia tohto bodu nesie dôkazné bremeno o neplatnosti Zmluvy. V prípade neplatnej zmluvy Coffice-club kft. a Ptk. 6:115. § má nárok na dodatočné nároky z neplatného uzavretia zmluvy (teda najmä náklady a škody) voči Kupujúcemu.

POSTUPY PRI UZAVRÁVANÍ ZMLUV A PLNENÍ ZMLUVY

    Online platby kreditnou kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Údaje o kreditnej karte nebudú zaslané obchodníkovi. Barion Payment Zrt. Poskytovateľom služby je inštitúcia kontrolovaná Magyar Nemzeti Bank, číslo licencie: H-EN-I-1064/2013

     Zmluvné strany uzatvárajú Zmluvu iba prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na Webovej stránke, ktorá tvorí podstránku Webovej stránky (ďalej len „Internetový obchod“). Kupujúci výslovne berie na vedomie a akceptuje, že vo všeobecnosti je možné uzavrieť zmluvu prostredníctvom Internetového obchodu. Kupujúci berie na vedomie, že Coffice-club spol. je oprávnený, nie však povinný, na žiadosť Kupujúceho uzavrieť Zmluvu prostredníctvom Facebooku, e-mailu, telefonicky, osobne alebo na Externej webovej stránke. Kupujúci berie na vedomie, že nie je možné uzavrieť inú zmluvu ako vyššie uvedenú. Coffice-club kft. s údajmi poskytnutými Zákazníkom nakladá v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly v súlade s ustanoveniami AT platnými kedykoľvek.

Zmluvy sa uzatvárajú prostredníctvom Internetového obchodu v súlade s ustanoveniami tejto časti. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade uzatvorenia zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu Coffice-club kft. 6:64. § (1), je predmetom záväznej ponuky. Zmluvu je možné uzavrieť s registráciou alebo bez nej (ďalej len „spôsob nákupu“). V prípade uzatvorenia zmluvy prostredníctvom registrácie môžu byť údaje uvedené pri registrácii Zákazníkom kedykoľvek zmenené, upravené alebo vymazané v položke zákazníckeho systémového menu na Webovej stránke. Zákazník si vyzdvihne produkty určené na nákup v nákupnom košíku na rozhraní Internetového obchodu, následne si po skontrolovaní a prípadnej úprave obsahu košíka vyberie zo Spôsobov nákupu kliknutím na tlačidlo Ďalej (ďalej len „Objednať“). . Následne je Kupujúci povinný poskytnúť/overiť si údaje potrebné pre fakturáciu a dodanie a je oprávnený zmeniť nesprávne zadané fakturačné a/alebo dodacie a iné údaje. Kupujúci je povinný poskytnúť všetky svoje údaje v súlade so skutočnosťou. Ak kupujúci pri Objednávke uvedie údaje o právnickej osobe, považuje sa táto právnická osoba za kupujúceho. Zjavne nepravdivú alebo nesprávnu registráciu poskytuje Coffice-club sro. má právo na vymazanie a v prípade pochybností právo na overenie pravosti údajov. Náklady vynaložené na preukazovanie pravosti údajov znáša Kupujúci. M-HU Internet Kft. Vznikne Kupujúcemu v dôsledku nesprávnych údajov poskytnutých Kupujúcim

nezodpovedá za dodatočné náklady alebo škody. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek dodatočné náklady alebo škody, ktoré vzniknú spoločnosti m-HU Internet Kft.. V dôsledku nesprávne poskytnutých údajov kupujúcim. Coffice-club kft. nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú kupujúcemu v dôsledku zabudnutia hesla kupujúceho alebo jeho sprístupnenia tretím osobám. Po zadaní / skontrolovaní / zmene údajov si kupujúci vyberie spôsob platby (ďalej len: „Spôsob platby“) a spôsob doručenia (ďalej len „Spôsob doručenia“). Kupujúci berie na vedomie, že od zvoleného Spôsobu platby a dodania sa nie je možné neskôr odchýliť. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že Coffice-club ltd. je povinný dodať Produkt len ​​na dodaciu adresu uvedenú na území Maďarska, preto môže Kupujúci pri Objednávke platne uviesť iba tuzemskú dodaciu adresu. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že Coffice-club ltd. je oprávnená zrušiť objednávku týkajúcu sa zahraničnej adresy dodania, a to aj bez osobitného upozornenia Kupujúceho. M-HU Internet Kft. Spolupracuje s nasledujúcimi kuriérskymi službami: DPD Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság (sídlo: 1158 Budapest, Késmárk utca 14., Building B; IČO: 01-09-888141; DIČ: 1234 42, Foxpost Sídlo spoločnosti Zártkörűen Működő Részvénytársaság: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9 a ich subdodávateľov (ďalej spoločne len „Kuriérska služba“, zamestnanec alebo subdodávateľ kuriérskej služby ďalej len „Kuriérna služba“). Kupujúci berie na vedomie, že na základe platne uzatvorenej Zmluvy majú zmluvné strany práva a povinnosti, najmä platobné povinnosti v súlade s ustanoveniami týchto VOP a platnou maďarskou legislatívou -club kft. odoslanú Objednávku bezodkladne elektronicky potvrdí, avšak najneskôr do 48 hodín. informuje Kupujúceho, že ak Coffice-club kft. nesplní povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je kupujúci od zmluvy oslobodený s povinnosťou. Zrušenie registrácie zo strany Kupujúceho nemá vplyv na už odoslané Objednávky ani na uzatvorené predajné transakcie. Zmluva uzatvorená prostredníctvom internetového obchodu sa nepovažuje za písomnú zmluvu a uzatvára ju Coffice-club kft. nezaregistruje. Coffice-club kft. prideľuje Zmluvám jedinečné identifikačné číslo (ďalej len „číslo objednávky“). Coffice-club kft. zaznamenáva údaje o zmluve na základe čísla objednávky. Kupujúci si môže vyžiadať informácie o zmluvných údajoch od Coffice-club kft.Na základe čísla objednávky.

Na uzatváranie Zmlúv mimo Internetového obchodu sa vzťahuje bod 4.2 týchto VOP s výnimkami obsiahnutými v tomto bode. Zmluvy je možné uzatvárať mimo Internetového obchodu prostredníctvom facebookovej stránky, e-mailom, telefonicky, osobne alebo prostredníctvom Externej webovej stránky (ďalej spoločne len: „Objednávka mimo Internetového obchodu“), ak Coffice-club kft. akceptoval požiadavku Kupujúceho na uzavretie zmluvy (ďalej len „Ponuka“). Kupujúci berie na vedomie, že Coffice-club spol. nie je povinná Ponuku prijať. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade objednávky mimo Internetového obchodu platí Občiansky zákonník. 6:64. § (1), je predmetom záväznej ponuky. Kupujúci na základe vyššie uvedeného berie na vedomie, že ak Coffice-club ltd. Kupujúci akceptuje Ponuku na uzavretie Zmluvy, Zmluva je medzi Zmluvnými stranami uzatvorená v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 6:69. § (1). Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade objednávky mimo Internetového obchodu sa Kupujúci bude riadiť ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 6:65. § (2), najmenej však 72 hodín od podania Ponuky, teda sedemdesiatdva hodín.

Zmluvy sa vzťahujú na rôzne produkty. Zákazník súhlasí s tým, že Produkt je možné zakúpiť za kúpnu cenu (ďalej len „Kúpna cena“). Kúpna cena je v maďarských forintoch a zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Kúpna cena zahŕňa náklady na balné v prípade doručenia Kuriérskou službou, nezahŕňa však náklady na doručenie (ďalej len: „Poplatok za doručenie“). O Poplatkoch za doručenie sa môže Kupujúci dozvedieť na Webovej stránke. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že prepravné sa môže líšiť v závislosti od miesta dodania, veľkosti/hmotnosti objednaných produktov a kuriérskej služby. Kupujúci berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že Coffice-club kft. účtuje poplatok za manipuláciu s hotovosťou za každý spôsob platby (ďalej len „poplatok za správu“). Kupujúci je povinný zaplatiť Manipulačný poplatok v prípade doručenia domov, ak je Kúpna cena uhradená Kuriérovi v hotovosti alebo platobnou kartou.

Klient výslovne súhlasí s tým, aby Coffice-club kft. je oprávnená kedykoľvek zmeniť Kúpnu cenu. Nová Kúpna cena je platná od jej uvedenia na Webovej stránke. Coffice-club kft. si vyhradzuje právo zmeniť Kúpnu cenu Produktu oproti tej, ktorá je uvedená na Webovej stránke po Objednávke, či už z dôvodu nesprávneho zobrazenia Kúpnej ceny na Webovej stránke alebo z iných dôvodov. Coffice-club kft. je povinný oznámiť Kupujúcemu bezodkladne po tom, čo sa o vade / výskyte okolnosti, ktorá je dôvodom zmeny, dozvedel. Kupujúci je oprávnený po oznámení odstúpiť od zmluvy. Na odstúpenie upravené v tomto bode sa primerane použijú ustanovenia kapitoly 5 týchto VOP s tým, že odstúpiť od tohto bodu je oprávnený nielen Spotrebiteľ špecifikovaný v kapitole 5 týchto VOP, ale všetci Kupujúci. Ak kupujúci neoznámi Coffice-club kft. svoj úmysel odstúpiť od tohto bodu do 5, tj do piatich pracovných dní od doručenia oznámenia o zmene Kúpnej ceny od Coffice-club kft., zmluvné strany si želajú uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade uvedenom v predchádzajúcej vete bude Zmluva medzi Zmluvnými stranami uzatvorená za zmenenú Kúpnu cenu. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade zmeny Kúpnej ceny Produktu oproti Kúpnej cene uvedenej na Webovej stránke, Coffice-club kft. okrem ustanovení tohto bodu je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v súlade s ustanoveniami bodu 5.2 týchto VOP.

Kupujúci berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že kvalita a hlavné vlastnosti daného druhu Tovaru sú zhodné s Tovarom na fotografii a podrobnom popise vzťahujúcom sa k danému typu Tovaru, okrem toho, že fotografia na Webovej stránke je ilustračná. sa líšia od fotografie v. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci nemôže požadovať zmeny Produktu na fotografii a podrobnom popise. Niektoré samostatne označené Produkty je možné zakúpiť len za podmienok uvedených v samostatnej individuálnej zmluve (ďalej len „Individuálna zmluva“). Toto označenie možno nájsť v údajovom liste príslušných produktov na webovej stránke. Coffice-club kft. informuje Kupujúceho, že v prípade Jednotlivej zmluvy sú Produkty zo skladových zásob dodávateľov alebo spekologickou objednávkou. Dátumy nákupu týchto produktov na webovej stránke slúžia len na informačné účely. Ak si Kupujúci želá kúpiť Produkt, ktorý nie je súčasťou Internetového obchodu, Coffice-club kft. sa môže zaviazať, že ho kúpi a predá Kupujúcemu. Na Jednotlivé zmluvy sa vzťahujú ustanovenia týchto VOP, ktoré nie sú upravené Jednotlivou zmluvou.

Presný čas doručenia poskytuje Coffice-club kft. oznámi Kupujúcemu e-mailom pred dodaním. Kupujúci berie na vedomie, že Coffice-club spol. je oprávnená, nie však povinná, zabaliť Produkt okrem výrobného balenia Produktu do obalového materiálu, ktorý zachováva celistvosť a stav Produktu (ďalej len „Obal“). Coffice-club kft. neposkytuje Produkt samostatné balenie, ak vlastné výrobné balenie Produktu poskytuje Coffice-club kft. poskytuje primeranú ochranu na ochranu integrity a stavu produktu. Obal je produktom Coffice-club kft. môže to byť kartónová krabica, kartónová krabica s výplňou, priehľadná alebo tmavá fólia. Ak Objednávka obsahuje viacero Produktov Coffice-club kft. je oprávnená zabaliť Produkty spolu alebo samostatne podľa vlastného uváženia. Pri osobnom prevzatí Produktu je Kupujúci povinný po skontrolovaní Obalu a Produktu potvrdiť plnenie obdržaním Účtenky alebo Faktúry. Pri doručovaní Kuriérskou službou je Kupujúci povinný skontrolovať Coffice-club kft. potvrdiť plnenie podpisom na prepravnom liste. Kupujúci je oprávnený produkt rozbaliť z obalu a pri prevzatí produkt skontrolovať. Ak je Obal a/alebo Produkt poškodený alebo chybný, je Kupujúci oprávnený spísať na mieste protokol av prípade doručenia kuriérskou službou aj Produkt s kuriérom do Coffice-club kft. vrátil na jeho náklady.

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že je povinný zaplatiť Kúpnu cenu a prípadný Poplatok za doručenie v hotovosti, platobnou kartou, v súlade so Spôsobom platby v súlade so Spôsobom doručenia. Kupujúci berie na vedomie, že ak si želá zaplatiť Kúpnu cenu pri osobnom prevzatí, je k dispozícii Spôsob platby v hotovosti. Kupujúci berie na vedomie, že ak si želá zaplatiť Kúpnu cenu pri doručení Tovaru Kuriérskou službou, kúpnu cenu je potrebné zaplatiť Kuriérovi v hotovosti pri prevzatí, v mieste prevzatia, oproti dodávke. potvrdenie / nákladný list. Pri platbe Kúpnej ceny Produktu Kuriérovi môže Kupujúci platiť bankovou kartou len v prípade, ak to Kuriérska služba alebo jej subdodávateľ umožňuje. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade platby uskutočnenej pred prevzatím Produktu alebo online platbou kreditnou kartou, Coffice-club kft. po pripísaní prostriedkov na váš bankový účet. Kupujúci berie na vedomie, že Coffice-club spol. faktúra je vystavená na Kúpnu cenu alebo sumu Kúpnej ceny zvýšenú o Poplatok za doručenie alebo Manipulačný poplatok (ďalej len „Celková cena“) (ďalej len „Faktúra“) v závislosti od spôsobu platby, ktorý si Kupujúci zvolí. Coffice-club kft. Faktúra je Kupujúcemu vystavená na základe údajov uvedených v bode 3.3 a zaslaná Kupujúcemu e-mailom do 3 pracovných dní od prevzatia Produktu, teda spolu s Produktom v papierovej forme. Kupujúci berie na vedomie a výslovne akceptuje, že za vlastníctvo Produktu zodpovedá Coffice-club kft. až do úplného zaplatenia celej ceny. Vlastnícke právo k Produktu prechádza na Kupujúceho zaplatením Plnej ceny a nebezpečenstvo škody na Produkte prechádza na Kupujúceho prevzatím Produktu Kupujúcim.

Coffice-club kft. niektoré Produkty obstaráva od zahraničných dodávateľov. Coffice-club kft. predáva Produkty s používateľskými príručkami v maďarskom jazyku. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak neobdrží k Produktu návod na použitie v maďarskom jazyku, je Kupujúci oprávnený požiadať o následné zaslanie návodu na použitie v maďarskom jazyku od Coffice-club kft.

 PRÁVO NA ODSTÚPENIE

45/2014 o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľom. (II.26.) Vlády môže Užívateľ odstúpiť od zmluvy a vrátiť objednaný produkt do 14 dní od prevzatia objednaného produktu.

Vrátenie tovaru je možné len do 14 dní od doručenia tovaru. Spotrebiteľ je povinný vzhľadom na podmienky vrátenia tovar nahlásiť e-mailom čo najskôr a zaslať na adresu [email protected]. Vrátenie tovaru je možné len po vzájomnej dohode zmluvných strán.

Oznámenie o odstúpení/odstúpení: Zákazník má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní.

Výpovedná lehota je 14 dní. Ak zákazník odstúpi Ak ho chcete využiť, musíte zaslať jasné vyhlásenie o svojom úmysle odvolať/ukončiť ho poštou alebo elektronicky na nasledujúcu adresu: [email protected] / 1149, Budapest, Dongó u. 2A, 2.2.

Svoje právo na odstúpenie/zrušenie uplatníte v lehote, ak svoje oznámenie o odstúpení/zrušení odošlete pred uplynutím lehoty uvedenej vyššie. Právne účinky odstúpenia/ukončenia zmluvy: Ak zákazník odstúpi od tejto zmluvy, vrátime vám peniaze ihneď, najneskôr však do 14 dní od doručenia vášho oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pri vrátení peňazí použijeme rovnaký spôsob platby ako pôvodný spôsob platby, pokiaľ Zákazník výslovne nesúhlasí s použitím iného spôsobu platby; Zákazníkovi nevzniknú v dôsledku uplatnenia tohto spôsobu vrátenia peňazí žiadne dodatočné náklady. Uplynie 14 dní odo dňa prevzatia Produktu Zákazníkom alebo treťou osobou s výnimkou dopravcu, ktorú určí Zákazník. Dovtedy bude refundácia vyplácaná spoločnosťou Coffice-club ltd. môžete ho podržať, kým nedostanete produkt späť. Zákazník je povinný vrátiť alebo odovzdať produkt bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú, ak odošlete produkt pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie produktu znáša zákazník. Zákazník môže niesť zodpovednosť za znehodnotenie produktu, ak je spôsobené používaním nad rámec toho, čo je potrebné na určenie povahy, vlastností a prevádzky produktu.

 ZÁRUKA A ZÁRUKA

     Kupujúci berie na vedomie, že Coffice-club kft. povinnosť poskytnúť záruku na dodávky a zákonná zodpovednosť za chybné plnenie. Za chybné plnenie sa považuje, ak Produkt v čase dodania Kupujúcemu nespĺňa kvalitatívne požiadavky stanovené Zmluvou alebo zákonom, vzhľadom na to, že Produkt musí byť vhodný na zamýšľané použitie. Podmienky vhodnosti na zamýšľaný účel sú uvedené v čl. 6: 123. §. Občiansky zákonník. Kupujúci/spotrebiteľ musí vo všetkých prípadoch preukázať existenciu vady Produktu, ako je uvedené v bode 7.5 týchto VOP.

Zmluvné strany uvádzajú, že v prípade vady zistenej Spotrebiteľom do 6, teda šiestich mesiacov od prevzatia Produktu Spotrebiteľom, zmluvné strany predpokladajú, že príčina vady existovala už v čase plnenia (ďalej len: „ Vadná domnienka plnenia”), okrem prípadu, ak je táto domnienka nezlučiteľná s povahou veci alebo povahou vady. Coffice-club kft. ak ide o domnienku vadného plnenia, je oprávnený preukázať, že príčina vady nastala po plnení. Po uplynutí lehoty na domnienku vadného plnenia, teda 6, teda šesť mesiacov od prevzatia Produktu Spotrebiteľom, Spotrebiteľ preukáže, že príčinou vady Produktu je Coffice-club kft. došlo pred splnením. Coffice-club kft. je oprávnená vyžiadať si znalecký posudok (ďalej len „znalecký posudok“) od tretej osoby s dostatočnými odbornými znalosťami o dôkaznom bremene na nej (ďalej len „znalec“). Zmluvné strany sa dohodli, že Coffice-club kft. je oprávnený Znalca jednostranne identifikovať. Zmluvné strany sa dohodli, že Coffice-club kft. plní dôkazné bremeno tým, že si vyžiada Odborný posudok Výrobcu Tovaru (ďalej len „Výrobca“) na príčinu vady Tovaru, pokiaľ sa Spotrebiteľ pri uplatnení svojho práva na to, aby sa od neho výslovne neodchýlil. záruka na dodávky. Na účely týchto VOP sa Výrobca a distribútor Produktu, ktorý je registrovaný spoločnosťou Coffice-club kft. sro ako výrobca. Ak Spotrebiteľ vopred neakceptuje Odborný posudok znalca alebo Výrobcu, Coffice-club kft. je povinná odporučiť Spotrebiteľovi nového Znalca. Kupujúci, ktorý sa nekvalifikuje ako Spotrebiteľ, je povinný chybné plnenie preukázať (teda že príčina vady nastala pred prevzatím Produktu Kupujúcim). Spotrebiteľ je povinný túto skutočnosť bezodkladne, najneskôr však do 2 mesiacov od zistenia vady oznámiť Coffice-club Kft. Vady oznámené Spotrebiteľom do 2 mesiacov od oznámenia vady, teda do dvoch mesiacov, sa považujú za oznámené v lehote. Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne z omeškania. Spotrebiteľ si môže uplatniť záručný nárok u Coffice-club kft. po dobu 1 roka od prevzatia Produktu, teda po dobu jedného roka. Kupujúci, ktorí sa nekvalifikujú ako spotrebitelia, môžu uplatniť svoj záručný nárok po dobu jedného roka po obdržaní produktu. Zmluvné strany vyhlasujú, že ak bol Produkt pred kúpou Kupujúcim používaný (ďalej len: „Použitý produkt“), Coffice-club kft. predáva Použitý výrobok pod označením „druhá trieda“. Pre použitý výrobok, Fo spotrebiteľ má nárok na záruku na dodávky po dobu jedného polroka. Kupujúci berie na vedomie, že Coffice-club spol. predáva Produkty iné ako Použité produkty, najmä Produkty s poškodením, ktoré nenarúša ich zamýšľané použitie, pod označením „druhá trieda“.

Na základe práva na záručné dodávky je Kupujúci oprávnený požadovať opravu alebo výmenu Produktu. Coffice-club kft. je oprávnená namiesto reklamácie zo záruky na dodávku uvedenej kupujúcim v predchádzajúcej vete odstrániť chybné plnenie iným spôsobom, ak splnenie zvoleného práva zo záruky na dodávku nie je možné, alebo ak ide o inú reklamáciu zo záruky na dodávku. by pre Coffice-club kft. vznikli neprimerané dodatočné náklady, berúc do úvahy hodnotu Tovaru v bezchybnom stave, závažnosť porušenia zmluvy a škodu, ktorá Kupujúcemu vznikla splnením práva na záruku. zásoby. Ak si Spotrebiteľ želá požadovať od Coffice-club kft výmenu, do troch dní od prevzatia Produktu z dôvodu vady Produktu, ktorá bráni riadnemu užívaniu Produktu, Coffice-club kft. nemôžete sa rozhodnúť opraviť Produkt na základe neúmerných dodatočných nákladov. Opravy alebo výmeny musia byť vykonané v primeranom čase, berúc do úvahy vlastnosti Produktu a zamýšľané použitie Kupujúceho, v najlepšom záujme Kupujúceho. Coffice-club kft. sa snaží, aby oprava alebo výmena bola vykonaná do pätnástich dní, kupujúci však výslovne berie na vedomie, že oprava alebo výmena môže trvať dlhšie. Záručná doba na časť Produktu, ktorej sa výmena alebo oprava týka, začne znova plynúť. Do premlčacej doby sa nezapočítava časť doby opravy, počas ktorej Zákazník nemôže používať Produkt podľa určenia. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny Coffice-club spol. Coffice-club kft. odovzdať Kupujúcemu pred doručením do prevádzkarne Kupujúceho alebo odovzdať Kuriérskej službe na doručenie Kupujúcemu.

Kupujúci môže požadovať od Coffice-club kft. dodanie kúpnej ceny v pomere k chybnému plneniu. na náklady Coffice-club kft. nevykonal opravu alebo výmenu, alebo ak záujem Kupujúceho o opravu alebo výmenu zanikol. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť pre drobnú chybu. Zmluvné strany berú na vedomie, že za drobnú chybu sa považuje každá vada, ktorá nebráni riadnemu užívaniu Produktu, najmä estetické vady, opotrebovanie.

Kupujúci môže previesť záručné právo na vybraný spotrebný materiál na iného. Je povinný uhradiť náklady spôsobené prevodom na Coffice-club kft., pokiaľ Coffice-club kft. alebo prechod bol inak odôvodnený.

Pre uplatnenie práva na garanciu dodávky tovaru je Kupujúci povinný tento vrátiť poštou a spolu s Produktom priložiť kópiu Faktúry a popis závady. Ak Coffice-club kft. reklamácia zo záruky na dodávky nie je spochybnená a uspokojená, náklady spojené s plnením reklamácie na dodávky znáša Coffice-club Kft. Spotrebiteľom je Coffice-club kft. s predchádzajúcim písomným súhlasom Coffice-club ltd. požiadajte technika, aby vám odporučil opravu problému.

Náklady súvisiace s plnením záručných povinností dodávky znáša Coffice-club kft. Ak k poruche Produktu mohlo prispieť nesplnenie povinnosti údržby uloženej Kupujúcemu, náklady vynaložené na plnenie záručnej povinnosti znáša Kupujúci, ak mal vedomosti o údržbe Produktu alebo ak Coffice-club kft. si v tejto súvislosti splnila svoju informačnú povinnosť.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že Výrobca má nárok na záruku na produkt po dobu jedného roka od uvedenia Produktu na trh. Spotrebiteľ môže pri uplatňovaní reklamácie produktu v prípade chybného plnenia požiadať priamo Výrobcu o opravu alebo výmenu Produktu. Na účely tejto časti sa za chybný Produkt považuje, ak Produkt nespĺňa požiadavky na kvalitu platné v čase uvedenia na trh výrobcom alebo nemá vlastnosti špecifikované výrobcom. Ak sa na produkt vzťahuje záruka na produkt, Coffice-club kft. oprávnený o tom Spotrebiteľa informovať.

Toto zruší vašu záruku, ak:

kompletná jednotka je demontovaná, naše označenie je odstránené,

poškodenie produktu v dôsledku nesprávnej inštalácie

inštalácia neprebehla u nášho autorizovaného partnera, teda Car-Audio (Iron-System Ltd.)

 Spotrebiteľ berie na vedomie, že Coffice-club spol. na Produkt - v prípade kúpy Produktu Spotrebiteľom - môže poskytnúť záruku na chybné plnenie. Coffice-club kft. Záruka poskytovaná agentúrou nemá vplyv na ustanovenia vyhlášky 151/2003 o povinnej záruke na niektoré predmety dlhodobej spotreby. (IX. 22.) o výrobkoch uvedených v prílohe k nariadeniu vlády. Coffice-club kft. okrem popisu Produktu informuje Spotrebiteľa na Webovej stránke. Na základe ustanovenia bodu 5.3 týchto VOP sa nekvalifikuje ako Spotrebiteľ, teda spoločnosti, združeniu alebo nadácii nevzniká právo ručiť najmä, nie však výlučne.

ZÁRUČNÝ LIST

Názov spoločnosti: Coffice-Club Kft.

Adresa prevádzky: 1149, Budapešť, Dongó utca 2 / A, 2/2

Názov produktu: na faktúre

Typ produktu: fakturovaný

Sériové číslo produktu (ak je k dispozícii): žiadne

Názov a adresa výrobcu (ak sa líši od spoločnosti): Coffice-Club Kft. 1149 Budapest, Dongó utca 2 / A, 2/2

Dátum nákupu: na faktúre

Dátum odovzdania produktu spotrebiteľovi alebo (ak to vykonáva firma alebo jej zástupca) * dátum vystavenia faktúry:

INFORMÁCIE O ZÁRUČNÝCH PRÁVACH

     Záručná doba je jeden rok. Záručná doba začína plynúť dňom dodania spotrebného tovaru spotrebiteľovi, alebo ak uvedenie do prevádzky vykonáva podnikateľ alebo jeho zástupca, dňom uvedenia do prevádzky.

Záruka sa nevzťahuje na vadu, ak príčina vady nastala po odovzdaní výrobku spotrebiteľovi, napríklad ak bola vada spôsobená nesprávnym uvedením do prevádzky (pokiaľ uvedenie do prevádzky nevykonala spoločnosť alebo jej zástupca, príp. ak došlo k neodbornému uvedeniu do prevádzky).v dôsledku nesprávneho používania, nedodržiavania návodu na použitie, nesprávneho skladovania, nesprávnej manipulácie, poškodenia, živelného poškodenia, živelnej pohromy. V prípade chyby, na ktorú sa vzťahuje záruka, môže spotrebiteľ podľa vlastného uváženia požadovať opravu alebo výmenu, pokiaľ zvolená reklamácia nie je nemožná alebo by znamenala pre podnik neúmerné dodatočné náklady v porovnaní s inou reklamáciou, pričom prihliada na bezchybnú hodnotu služby, závažnosť porušenia zmluvy a škodu, ktorá spotrebiteľovi vznikla plnením záručnej reklamácie. Ak podnik nevykonal opravu alebo výmenu, nie je schopný splniť záväzok v lehote primeranej záujmom spotrebiteľa, alebo ak záujem spotrebiteľa o opravu alebo výmenu pominul, spotrebiteľ môže podľa vlastného výberu znížiť kúpnu cenu pomerne., chybu môžete opraviť svojpomocne alebo nechať opraviť na svoje náklady niekým iným, prípadne môžete zmluvu zrušiť. Nie je priestor na stiahnutie kvôli menšej chybe. Spotrebiteľ môže prejsť z jedného práva voľby na druhé. Náklady na prevod je povinný uhradiť spoločnosti, pokiaľ spoločnosť neuviedla dôvod prevodu alebo prevod nebol inak odôvodnený. Oprava alebo výmena sa vykoná v primeranom čase, pričom sa zohľadnia vlastnosti produktu a zamýšľané použitie spotrebiteľa, v najlepšom záujme spotrebiteľa. Spoločnosť sa musí snažiť vykonať opravu alebo výmenu maximálne do pätnástich dní. Počas opravy môžu byť do výrobku inštalované iba nové diely. Do záručnej doby sa nezapočítava časť doby opravy, počas ktorej spotrebiteľ nemôže výrobok užívať podľa určenia. Záručná doba začína znova plynúť v prípade výmeny (opravy) výrobku alebo časti výrobku vzhľadom na vymenený (opravený) výrobok (časť výrobku) a v prípade vady, ktorá je výsledkom opravy. Náklady na splnenie záručnej povinnosti znáša spoločnosť. Výrobky s pevným spojením alebo ťažšie ako 10 kg alebo ktoré nie je možné prepravovať ako príručnú batožinu vo vozidlách MHD, s výnimkou vozidiel, je potrebné opraviť na mieste prevádzky. Ak nie je možné vykonať opravu na mieste prevádzky, distribútor sa postará o odvoz a inštaláciu, ako aj o dopravu a vrátenie. Záruka neovplyvňuje zákonné práva spotrebiteľa podľa platnej legislatívy, vrátane záruky na materiál a spotrebný materiál. V prípade spotrebiteľského sporu môže spotrebiteľ iniciovať aj konanie zmierovacieho orgánu pôsobiaceho popri krajských (hlavných) obchodných a priemyselných komorách. Záručnú reklamáciu je možné potvrdiť záručným listom. V prípade, že záručný list nebude spotrebiteľovi sprístupnený, uzavretie zmluvy sa považuje za preukázané, ak spotrebiteľ preukáže doklad o zaplatení - faktúru alebo pokladničný blok vystavený podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. V tomto prípade je možné práva vyplývajúce zo záruky uplatniť dokladom o zaplatení protihodnoty. Spotrebiteľ svoj záručný nárok si môžete uplatniť v podniku. 19/2014 o pravidlách postupu pri vybavovaní záručných a pozáručných reklamácií vecí predávaných na základe zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom pri uplatnení reklamácie za kvalitu. (IV. 29.) NGM (ďalej len vyhláška NGM) je povinná vypracovať protokol s obsahom v ňom uvedeným a jeho kópiu bezodkladne a preukázateľným spôsobom poskytnúť spotrebiteľovi. Pri prevzatí výrobku do opravy je spoločnosť alebo opravovňa (servis) povinná odovzdať certifikát podľa § 6 vyhlášky NGM.

 REKLAMAČNÝ PORIADOK

     Ak si Kupujúci želá uplatniť svoj záručný nárok na tovar alebo nárok Spotrebiteľa na záruku alebo tovar voči Coffice-club kft., Kupujúci alebo Spotrebiteľ (na účely tejto kapitoly Kupujúci a Spotrebiteľ, ďalej len “) konať v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly.

Žiadateľ môže podať žiadosť, ktorú chce overiť, elektronickým podaním vyhlásenia spoločnosti Coffice-club sro. Coffice-club kft. Pre uľahčenie vybavovania reklamácií je na webovej stránke zverejnený formulár na podanie záruky a reklamácií (ďalej len „Formulár“ pre účely tejto kapitoly). Po vyplnení Formulára odošle Záujemca Formulár spoločnosti Coffice-club kft. Vám môžu byť zaslané elektronicky poštou. Záujemca berie na vedomie, že na uplatnenie reklamácie nie je potrebný vypĺňací formulár.

Coffice-club kft. o prehlásení Spotrebiteľa vyhotoví protokol (ďalej len „Protokol“). Protokol obsahuje meno a adresu Spotrebiteľa a vyhlásenie, že súhlasí s údajmi zaznamenanými v Protokole v súlade s príslušnými 19/2014. (IV. 29.) vyhláška NGM; Consumer and Coffice-club Ltd. názov a Kúpnu cenu Produktu predávaného na základe Zmluvy medzi zmluva Coffice-club kft. dátum jeho splnenia do dátum oznámenia chyby; popis chyby; právo, ktoré si chce Spotrebiteľ uplatniť na základe svojej záruky alebo reklamácie. Kupujúci výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, že Coffice-club ltd. prešetriť reklamáciu do 48, teda štyridsaťosem hodín od nahlásenia reklamácie a o výsledku prešetrenia informovať Kupujúceho e-mailom. Pre výpočet 48 hodín sa počítajú len pracovné dni. V prípade oznámenia telefonicky alebo e-mailom bude Zápisnica zaslaná spoločnosti Coffice-club kft. podpísaný pracovníkom, ktorý zaznamenal reklamáciu Kupujúceho. V prípade oznámenia na mieste vyzdvihnutia bude zápisnica predložená spoločnosti Coffice-club kft. podpísaný pracovníkom, ktorý zaznamenal reklamáciu Kupujúceho. Ak sťažovateľ oznámil sťažnosť spoločnosti Coffice-club kft.. Vyplnením formulára spoločnosť Coffice-club kft. zápisnica sa vyplní podľa ustanovení tlačiva.

Ak Coffice-club kft. splní svoju záručnú alebo záručnú povinnosť iným spôsobom, ako je nárok na uplatnenie zo strany Spotrebiteľa, ktorého dôvod uvádza Coffice-club kft. dáva. Coffice-club kft. Spotrebiteľovi preukázateľným spôsobom bezodkladne sprístupní kópiu Protokolu. Nahrané zápisnice zverejnil Coffice-club kft. uchováva sa tri roky.

 RÔZNE USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ZMLUV

     Informácie o ochrane údajov o nakladaní s osobnými údajmi nájdete na webovej stránke v súlade s predpismi o ochrane údajov (https://izzi.shop.hu/adatvedelmi-leiras). Kupujúci berie na vedomie, že poskytnuté osobné údaje poskytuje Coffice-club kft. vhodnou formou a o zmene svojich údajov bezodkladne informuje Coffice-club kft. O zmene svojich údajov ich bezodkladne informuje e-mailom alebo ich odovzdá cez dostupné rozhranie. . Kupujúci vyhlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje obsahujú skutočné údaje.

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že ak medzi uzavretím Zmluvy a prevzatím Produktu dôjde k akejkoľvek zmene údajov Kupujúceho obsiahnutých v Zmluve, Kupujúci je povinný o tom bezodkladne informovať Coffice-club kft. e-mailom.

Kupujúci akceptuje a berie na vedomie, že Coffice-club ltd. nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z neoznámenia zmeny údajov.

Kupujúci výslovne berie na vedomie a akceptuje, že nárok Kupujúceho na náhradu škôd alebo iných škôd spôsobených Produktom Kupujúcemu alebo tretej osobe po podpísaní odovzdávacieho protokolu alebo náložného listu Kupujúcim alebo po obdržaní Faktúry podlieha na ustanovenia Občianskeho zákonníka. 6:550. § možno uplatniť voči výrobcovi.

Strany uvádzajú, že Coffice-club kft. ad hoc a pravidelné propagácie (ďalej len „propagácia (propagácie)“). V rámci propagácie Coffice-club kft. Vami špecifikované produkty budú zvyčajne ocenené l alebo za cenu nižšiu, ako je trhová cena (súhrnne „trhová cena“). Coffice-club kft. je oprávnená jednostranne určiť základ a spôsob výpočtu Trhovej ceny. Coffice-club kft. na žiadosť Kupujúceho je povinný informovať Kupujúceho o základe a spôsobe výpočtu Trhovej ceny. Kupujúci berie na vedomie a akceptuje, že za výpočet Trhovej ceny za nezverejnenie základu a metódy zodpovedá Coffice-club Ltd. nezodpovedá. Ak Coffice-club kft. trhová cena nie je samostatne definovaná, pojem Trhová cena zodpovedá nasledujúcej definícii: Trhová cena je aritmetický priemer minulej a budúcej cenovej pozície Produktu, vlastnosti zariadenia, značka, očakávané výhody kategórie produktu , poplatky za doručenie a následné (predajné) s prihliadnutím na aktuálnu kalkuláciu nákladov (popredajný servis, mzdové náklady, náklady na kuriéra atď.), cenu stanovenú produktovým manažérom podľa svojich najlepších odborných znalostí. Kupujúci súhlasí s tým, aby m- Coffice-club kft. výhradné právo určiť, pre ktorý produkt (produkty), na aké obdobie, aké akcie. Kupujúci súhlasí s tým, aby Coffice-club spol. má právo kedykoľvek zrušiť akúkoľvek akciu bez akýchkoľvek platieb alebo iných právnych následkov alebo kedykoľvek predĺžiť trvanie akcie. Kupujúci berie na vedomie, že produkty, ktorých sa akcie týkajú, sú iba

Coffice-club spol. preto Coffice-club kft. je oprávnená ukončiť Akciu pred ukončením Akcie (akcií) uvedenej v inzeráte (reklamách). Podmienky Akcie sa vzťahujú na právny vzťah vzniknutý počas trvania Akcie, tieto podmienky sú pre m-HU Internet Kft. Ceny platné počas Akcie a doby trvania Akcie poskytuje Coffice-club kft. zverejnené na Webovej stránke.

Pre právny vzťah upravený v týchto VOP neexistuje žiadny kódex správania, Coffice-club kft. nepodlieha úprave takéhoto kódexu.

M-HU Internet Kft. má právo zrušiť Objednávku, ktorá vyvoláva podozrenie alebo zdanie osobitného obchodného rizika a odstúpiť od Zmluvy. Za osobitný obchod sa považuje najmä, nie však výlučne, objednávka Produktov v obzvlášť veľkom množstve, objednávka právnickej osoby v konkurze, likvidácii alebo likvidácii a objednávka právnickej osoby prevyšujúca základné imanie Kupujúceho. riziko.údaje poskytnuté výrobcami, ktoré sa môžu kedykoľvek bez upozornenia zmeniť. Pred zadaním objednávky sa informujte, pretože nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek zmeny alebo nezrovnalosti! Vyššie uvedený obrázok je v niektorých prípadoch ilustračný.

ĎALŠIE USTANOVENIA

    Tieto VOP a ich výklad sa riadia pravidlami maďarského práva a výkladom maďarského jazyka.

Prípadná neplatnosť niektorého ustanovenia VOP nemá vplyv na platnosť zvyšku VOP.

Vo veciach neupravených v týchto VOP platí Občiansky zákonník. a iné platné zákony.

V prípade spotrebiteľského sporu, pri ktorom zmluvné strany nedokážu nájsť riešenie, môže spotrebiteľ začať konanie pred Zmierovacím orgánom. Coffice-club kft. príslušný zmierovací orgán v jeho sídle: Zmierovací orgán v Budapešti; 1016 Budapešť, Krisztina körút 99., III. poschodie 310 .; poštová adresa: 1253 Budapešť, Pf.:10. Coffice-club sro je povinná spolupracovať na rokovaní zmierovacej komisie. M-HU Internet Kft. Nemusí sa nutne podriaďovať odporúčaniu zmierovacieho výboru. Kupujúci sa môže v súvislosti so sťažnosťou spotrebiteľa obrátiť na regionálne príslušný okresný úrad. Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze: http://jarasinfo.gov.hu/ V prípade, že zákazník vystupuje ako spotrebiteľ, je oprávnený svoj spor riešiť aj prostredníctvom fóra pre riešenie sporov online (http://ec.europa .eu/ odr) začať.

Dátum: Budapešť, 26. júla 2021. Dátum nadobudnutia účinnosti týchto VOP: 26. júla 2021.